On 1 August, 2022 Hideyuki Nagoya joins Hibiya-Nakata.